Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen ruinerwold
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, deelplan Uitbreiding Kerkweg Ruinerwold’

Redactie RuinerwoldOnline.nl

De redactie van RuinerwoldOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Ruinerwold willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Ruinerwold.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in De Wolden op het adres in , met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, deelplan Uitbreiding Kerkweg Ruinerwold’

Er is door De Wolden hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van De Wolden maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, deelplan Uitbreiding Kerkweg Ruinerwold’ ter inzage wordt gelegd.Het planHet plan betreft een uitbreiding van Ruinerwold en bevat in totaal maximaal 128 woningen, bestaande uit starters-/rijenwoningen, levensloopbestendige woningen waaronder huurwoningen, een deel vrijstaande woningen en 2/1 kapwoningen, en een appartementengebouw (met (sociale) huurappartementen) en sluit goed aan op de gemeentelijke woonvisie en de daarin opgenomen woningbehoefte en doelgroepen. Het plan zal gefaseerd worden uitgevoerd.De beoogde locatie aan de Kerkweg is gelegen aan de zuidkant van de kern Ruinerwold. Het plan wordt aan de noord- en westzijde begrensd door bestaand woon- c.q. bedrijfsgebied. Het gebied is in de voorgaande structuurvisies opgenomen als mogelijke uitbreidingslocatie voor woningbouw in Ruinerwold en past in de huidige toekomstvisie. Om het totale plan mogelijk te maken is ook het perceel Buitenhuizerweg 4 in de planvorming meegenomen. Het agrarisch bedrijf zal hier worden beëindigd en het perceel zal een andere invulling krijgen via de zogenaamde ruimte-voor-ruimte-regeling. Voor het plan is een vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotitie opgesteld, op grond waarvan het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld. Tegen dit besluit is geen bezwaar of beroep mogelijk. De vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotitie is opgenomen als bijlage bij de plantoelichting. Ontwerpbesluit hogere grenswaarde (wegverkeerslawaai)Om de voorgenomen woningbouwontwikkeling mogelijk te maken is het college van burgemeester en wethouders voornemens om een hogere grenswaarde vast te stellen op grond van de Wet geluidhinder voor wegverkeerslawaai. Het betreft een deel van de nieuw te bouwen woningen aan de zijde van de Kerkweg. De maximale hogere grenswaarde bedraagt 52 dB (Lden). Dit blijft ruimschoots binnen de maximale ontheffingsmogelijkheid genoemd in de Wet geluidhinder van 63 dB (Lden). Ter inzageHet ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden liggen van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ter inzage. Inzien kan via:1.www.ruimtelijkeplannen.nl. Zoek op planidentificatie NL.IMRO.1690.2023BP1002020-ON01.2.De gemeentelijke website: www.dewolden.nl/bestemmingsplan.3.Een bezoek aan het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde.ReagerenIedereen kan tijdens de bovengenoemde periode van 6 weken schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen over het ontwerpbestemmingsplan (bij de gemeenteraad) of tegen het ontwerpbesluit hogere grenswaarden (bij het college van burgemeester en wethouders). Schriftelijk kunt u dit doen via Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer H. Meijerink via telefoonnummer 14 0528.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Ruinerwold