Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen ruinerwold
  2. GEMEENTEBLADVaststelling bestemmingsplan ‘Ruinerwold, deelplan Dijkhuizen 111’

Redactie RuinerwoldOnline.nl

De redactie van RuinerwoldOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Ruinerwold willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Ruinerwold.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in De Wolden op het adres in , met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADVaststelling bestemmingsplan ‘Ruinerwold, deelplan Dijkhuizen 111’

Er is door De Wolden hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van De Wolden maken bekend dat de gemeenteraad op 21 december 2023 het bestemmingsplan ‘Ruinerwold, deelplan Dijkhuizen 111’ heeft vastgesteld (ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp).Het planHet plan voorziet in de bouw van 4 levensloopbestendige (rijen)woningen aan de achterzijde van het perceel Dijkhuizen 111, grenzend aan de bestaande woonbebouwing aan het Boeregroentje te Ruinerwold. Ter plaatse geldt de ‘Beheersverordening Ruinerwold (2016)’. Voor de te bebouwen locatie is op dit moment geen bouwvlak aanwezig. In de nieuwe situatie krijgt deze locatie de bestemming Wonen met Tuin. Het plan voorziet in de eigen parkeerbehoefte conform de geldende norm door de aanleg van 8 parkeerplaatsen op eigen terrein. Ter inzageHet vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen van 29 december 2023 tot en met 8 februari 2024 ter inzage (6 weken). Inzien kan via:1.http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Zoek op planidentificatienummer NL.IMRO.1690.2022BP1006004-VG01.2.De gemeentelijke website: dewolden.nl/bestemmingsplan 3.Een bezoek aan het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 te Zuidwolde. BeroepGedurende de termijn van terinzageligging kan een belanghebbende tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien onverwijlde spoed dit, gelet op de betrokken belangen, vereist. Het beroepschrift - en een eventueel verzoek om voorlopige voorziening – moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht, alsmede de gronden van het beroep en eventueel het verzoek om voorlopige voorziening.Voor het instellen van beroep en een verzoek om voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.InwerkingtredingHet vaststellingsbesluit c.q. het vastgestelde bestemmingsplan treedt in beginsel in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, in dit geval dus op 9 februari 2024. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat er over het verzoek is beslist.Waar kunt u informatie krijgen over het bestemmingsplanVoor nadere informatie over het bestemmingsplan kunt u terecht bij de heer H. Meijerink, via telefoonnummer 14 0528.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Ruinerwold