Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Verkeer | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen ruinerwold
  2. GEMEENTEBLADVerkeersbesluit reserveren van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s Havelterweg 39 te Ruinerwold

Redactie RuinerwoldOnline.nl

De redactie van RuinerwoldOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Ruinerwold willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Ruinerwold.

Er is een Verkeer | Organisatie en beleid verleend in De Wolden op het adres in , met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADVerkeersbesluit reserveren van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s Havelterweg 39 te Ruinerwold

Er is door De Wolden hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Datum: 20 februari 2024Kenmerk: 2024/04Burgemeester en wethouders,INLEIDINGBevoegdheid:De bepalingen gesteld in of krachtens artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994,OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUITOverwegende dat de Havelterweg in eigendom, beheer een onderhoud is van de gemeente De WoldenBesluitverplichtingOp grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een verkeersbesluit te worden genomen:1.De plaatsing of verwijdering van verkeerstekens, en onderborden (opgenomen in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer), voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.2.Maatregelen op of aan de weg tot een wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan makenProcedureConform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de politieMotiveringElektrisch rijden is stiller, beter voor de luchtkwaliteit en draagt bij aan het terugdringen van CO2-uitstoot. Het stimuleren van elektrisch vervoer past binnen de duurzaamheidsambities van de gemeente De Wolden.Om elektrisch rijden te stimuleren en efficiënt te maken zijn voldoende oplaadplaatsen noodzakelijk. De behoefte aan laadvoorzieningen groeit. Dit is ook merkbaar in De Wolden. De gemeente De Wolden wil hierin voorzien door nieuwe openbare laadpalen te (laten) plaatsen.Dekkend netwerkVanuit de NAL streven wij ernaar om in 2025 een landelijk dekkend laadnetwerk te hebben. Met een landelijk dekkend netwerk zorgen we ook voor een publiek laadpunt op locaties waar er niet op korte termijn vraag is van een elektrische rijder die er woont. Dat betekent dat er een basisnetwerk moet zijn. Dus op elke locatie waar publiek laden op bestemming voor de hand ligt is een laadpunt aanwezig. Dit betekent dat er ten minste één publiek laadpunt in een gebied van 500 meter bij 500 meter moet zijn indien het gebied 125 huishoudens of meer telt (stedelijkheidsklasse 4). Op basis van bovenstaande definitie is de volgende laadpalenkaart gepresenteerd. De witte vlekken zijn de vierkanten met stedelijkheidsklasse 4 of lager waarin nog geen publieke laadpunten staan. De witte vlekken in gemeente De Wolden worden doormiddel van dit verkeersbesluit ingevuld. Twee gereserveerde parkeerplaatsenEen oplaadpunt heeft twee aansluitingen voor het opladen van een voertuig. Bij een oplaadpunt worden in twee parkeerplaatsen gereserveerd voor het opladen van elektrische auto’s. De parkeerplaatsen worden niet op kenteken gereserveerd, iedereen met een elektrisch voertuig mag er gebruik van maken. Dit kan de aanvrager zijn, maar ook een bezoeker of een buurtbewoner die door de plaatsing en zichtbaarheid van het oplaadpunt gestimuleerd is om de overstap naar elektrisch vervoer te maken.Het reserveren van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrisch voertuigen heeft tot gevolg dat er in de directe omgeving van het laadpunt twee parkeerplaatsen minder zijn voor niet-elektrische voertuigen. De gemeente De Wolden begrijpt dat de verandering van parkeerplaatsen vervelend kan zijn, maar ziet tegelijkertijd het algemeen belang van het stimuleren van elektrisch rijden. Dat betekent dat we afwegingen moeten maken en soms besluiten moeten nemen waar niet iedereen het mee eens is.Met het verkeersbesluit worden, op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, de volgende doelstellingen beoogd:1. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;2.het zo veel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;3.het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;4.het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik.BESLUITENOp grond van voorgaande overwegingen is de gemeente tot het besluit gekomen om:1. Een tweetal parkeerplaatsen worden aangewezen en gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen op de onderstaande genoemde locaties binnen de gemeente De Wolden. Een en ander wordt gerealiseerd door het plaatsen van het verkeersbord E4 (RVV 1990) gecombineerd met onderbord met de tekst ‘uitsluitend opladen elektrisch voertuig’ en onderbord OB504.2. de bebording en markering aan te brengen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekeningen.De laadpunten komen op de volgende locatie(s):Havelterweg 39 te RuinerwoldInwerkingtredingDit besluit treedt in werking zodra de bebording is aangebracht.CommunicatieDit besluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad (www.overheid.nl) en de Wolder Courant.  Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de heer M.Wind, via telefoonnummer 14 0528.burgemeester en wethouders van De Wolden,namens dezen,Erik KoertsAfdelingshoofd Economie en Leefomgeving,BezwaarmogelijkheidBent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat doet u binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit per bezwaarformulier op www.dewolden.nl, per e-mail (info@dewolden.nl) of schriftelijk via het postadres van de gemeente. In het bezwaarschrift vermeldt u:- uw naam en adres- de datum- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt- waarom u het niet met het besluit eens bent Voorlopige voorzieningDiende u een bezwaarschrift in? En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u bij de rechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht of schriftelijk aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Zorgt u ervoor dat u een kopie van uw bezwaarschrift meestuurt. Houdt u er rekening mee dat u griffiekosten betaalt als u een verzoek om een voorlopige voorziening indient.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Ruinerwold