Search
Close this search box.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

  1. Bekendmakingen ruinerwold
  2. StaatscourantWijziging plankaart bestemmingsplan ‘Buitengebied De Wolden’ (met betrekking tot Oosteinde 40 in Ruinerwold)

Redactie RuinerwoldOnline.nl

De redactie van RuinerwoldOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Ruinerwold willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Ruinerwold.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening verleend in De Wolden op het adres in , met daarbij de volgende melding:

StaatscourantWijziging plankaart bestemmingsplan ‘Buitengebied De Wolden’ (met betrekking tot Oosteinde 40 in Ruinerwold)

Er is door De Wolden hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een ontwerp tot wijziging van de plankaart (artikel 3.6, lid 1a Wro), dat behoort bij het bestemmingsplan ‘Buitengebied De Wolden’ vanaf 21 oktober 2009 zes weken voor iedereen ter inzage ligt in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde. Dit bestemmingsplan is door de gemeenteraad van De Wolden op 30 oktober 2003 vastgesteld, en op 15 juni 2004 door het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe deels goedgekeurd. Door middel van deze wijziging wordt de agrarische bestemming met bouwblok op het perceel Oosteinde 40 in Ruinerwold (kadastraal bekend Ruinerwold, sectie L, nummer 0148) gewijzigd naar de bestemming ‘Woondoeleinden’, waarbij de aanduiding ‘bouwperceel’ van de kaart wordt verwijderd. Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden tegen deze wijziging schriftelijk zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van De Wolden, Postbus 20, 7920 AA, Zuidwolde. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wenst te maken, dient u vooraf een afspraak te maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling VROM, tel. 14 0528.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel

Andere bekendmakingen Ruinerwold